+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vykdomi vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos: HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (2016 m. sausio 26 d. Įsak. Nr. V-93 redakcija) . Vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų.

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą nustatomas vadovaujantis:

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas” (peržiūrėti dokumentą pagal nuorodą 2019-10-15 Nr. 454 AR_2020-01-01)

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T-320 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse” pakeitimo”.

1. Patvirtinti (nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.) vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną:

Grupė pagal vaiko amžių
Mokestis už 1 dieną (Eur)

Bendras mokestis už 1 dieną (Eur)

3 maitinimai

Ugdymo lėšos

Lopšelis

2,40

1,00

3,40

Darželis

2,70

1,00

3,70

Priešmokyklinis

 1.40

(pusryčiai ir vakarienė)


1.40

2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigų direktoriui:

        3.1 Ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5-4 val.

        3.2 Atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Logopedo

Teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

Šokio ir judesio mokytojo

Kūno kultūros užsiėmimai kiekvienai vaikų amžiaus grupei vyksta du kartus per savaitę sporto salėje ir 1 kartą lauke. Penktadieniais organizuojamos sportinės pramogos, kurių metu vaikai žaidžia įvairius žaidimus, kurie labiausiai patinka, patys siūlo savo žaidimus, kuria jau žinomiems žaidimams naujas taisykles, lenktyniauja estafetėse.

Kūno kultūros užsiėmimuose vaikai ne tik lavina savo judėjimo įgūdžius, bet ir skatinama savaiminė veikla, vaikai išmoksta naujų dainelių, eilėraštukų, lavėja jų kalba ir mąstysena. Tokiu būdu kūno kultūros užsiėmimai susisieja su daugelių kitų veiklų. Jos lyg būtų tęsinys to, ką vaikai išmoksta per kitas veiklas.

Muzikos mokytojo

Muzikiniai užsiėmimai kiekvienai vaikų amžiaus grupei vyksta du kartus per savaitę.

Dailės mokytojo

Dailės užsiėmimai organizuojami vaikų grupelėms du kartus per savaitę. Dailės užsiėmimai vyksta dailės studijoje.

 Psicihologo

Rūpinamasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų ugdymo sąlygų sudarymu; darželio bendruomenės bei tėvų švietimas vaikų raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; skatinimas tėvų, kaip ugdymosi partnerių, veikla darželyje.

Specialiojo pedagogo

Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaikų individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams, globėjams specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais.

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu