( 8-37) 331 661 ld.kulverstukas@yahoo.com

 Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vykdomi vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos: HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (2016 m. sausio 26 d. Įsak. Nr. V-93 redakcija) . Vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų.

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą nustatomas vadovaujantis:

 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”.
 
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. 35-2-466 raštas „Dėl ugdymo dienų pateisinimo” (Peržiūrėti dokumentą)
 
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU

1. Patvirtinti (nuo 2016 m. balandžio 1 d.) vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną :

Grupė pagal vaiko amžių
Mokestis už 1 dieną (Eur)

Bendras mokestis už 1 dieną (Eur)

3 maitinimai

Ugdymo lėšos

Lopšelis

 1.81

0.58

2.39

Darželis

2.02

0.58

2.60

Priešmokyklinis

 2.02


2,02

2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigų direktoriui:

        3.1 Ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5-4 val.

        3.2 Atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Logopedo

Teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

Kūno kultūros pedagogo

Kūno kultūros užsiėmimai kiekvienai vaikų amžiaus grupei vyksta du kartus per savaitę sporto salėje ir 1 kartą lauke. Penktadieniais organizuojamos sportinės pramogos, kurių metu vaikai žaidžia įvairius žaidimus, kurie labiausiai patinka, patys siūlo savo žaidimus, kuria jau žinomiems žaidimams naujas taisykles, lenktyniauja estafetėse.

Kūno kultūros užsiėmimuose vaikai ne tik lavina savo judėjimo įgūdžius, bet ir skatinama savaiminė veikla, vaikai išmoksta naujų dainelių, eilėraštukų, lavėja jų kalba ir mąstysena. Tokiu būdu kūno kultūros užsiėmimai susisieja su daugelių kitų veiklų. Jos lyg būtų tęsinys to, ką vaikai išmoksta per kitas veiklas.

Muzikos pedagogo

Muzikiniai užsiėmimai kiekvienai vaikų amžiaus grupei vyksta du kartus per savaitę.

 Psicihologo

Rūpinamasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų ugdymo sąlygų sudarymu; darželio bendruomenės bei tėvų švietimas vaikų raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; skatinimas tėvų, kaip ugdymosi partnerių, veikla darželyje.

Specialiojo pedagogo

Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaikų individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams, globėjams specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais.

KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Lopšelyje-darželyje vyksta papildomas ugdymas: šokių, krepšinio būrellis, anglų kalbos, šachmatų, robotikos būreliai.

Šokių būrelio veikla orientuota į vaiko ritmikos, judesio, saviraiškos, artistiškumo lavinimą, atliekant nesudėtingus, amžiaus tarpsnių ypatumus atitinkančius šokius.

Krepšinio būrelyje vaikai tobulina judėjimo įgūdžius, lavina fizines ypatybes: vikrumą, šoklumą, greitumą mokosi žaisti komandoje ir t.t.

Anglų kalbos būrelyje vaikai žengia pirmuosius žingsnelius į stebuklingą anglų kalbos pasaulį, daug dėmesio skiriant aktyviam klausymui, ugdant bendrą anglų kalbos suvokimą.

Šachmatų būrelyje vaikai susipažįsta su šachmatų žaidimu, būrelyje vaikai mokosi žaisti šį žaidimą. Šachmatų žaidimas ugdo gebėjimą susikoncentruoti, gerina erdvinį mąstymą, lavina daugybę įvairių intelektualinių sugebėjimų, kurie vaikams yra ir bus labai reikalingi.

Robotikos būrelyje vaikai atranda meilę mokymuisi, ugdosi sąmoningumą.

Kiekvieną mėnesį įstaigoje apsilanko įvairūs meno kolektyvai su edukaciniais spektakliais, vaidinimais, koncertais, kuriuose noriai dalyvauja įstaigos ugdytiniai

Informacija atnaujinta:

Close Menu