( 8-37) 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

TĖVELIŲ DĖMESIUI

 Paduodant prašymus dėl vaiko priėmimo į Kauno lopšelį-darželį „Kūlverstukas” reikalingi dokumentai:

1. Vaiko gimimo pažymos išrašo kopija.
Pirmą kartą atvykus vaikui į įstaigą būtina atsinešti:
1. Vaiko sveikatos pažymėjimą, išrašytą šeimos gydytojo ne anksčiau nei prieš tris dienas;

2. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopiją, kurioje matyti vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta kopija. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei prieš mėnesį.

  PRIĖMIMO TVARKA

    Priėmimas į lopšelį-darželį vykta pagal patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimo Nr. T-269 redakcija) “CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠĄ”.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė.

    2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

     3. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas), ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat.

    4. Prašyme nurodoma:

        4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

        4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

        4.3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;

        4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

        4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

    5. Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

    6. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

III. GRUPIŲ SUDARYMAS

    7. Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų  rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

    8. Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

    9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2008 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-366 (Žin., 2008, Nr. 54-2005), nustatytus reikalavimus.

    10. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-12-18 Nr.T-656 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos” pakeitimo”):

     10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

         10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

       10.1.2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę);

         10.1.3. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;

         10.1.4. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

        10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

         10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

         10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

     10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.4 papunkčius).

    10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.3. papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.4–10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

     10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.3 papunkčius), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.“

    11. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, siūloma kita švietimo įstaiga, kurioje yra vietų. Atsiradus laisvai vietai, vaikui teikiama pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą.

    12. Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

        12.1. sutarties šalys;

        12.2. ugdymo programa;

        12.3. šalių įsipareigojimai;

        12.4. sutarties terminas;

        12.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

    13. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

    14. Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

    15. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

    16. Vaikų priėmimas į grupes įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

    17. Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

    18. Jei vaikas per du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

    19. Apie vaiką, nustojusį lankyti grupę, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

IV. DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

    20. Kauno miesto savivaldybėje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

    21. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

    22. Duomenų bazės struktūra:

        22.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

        22.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

        22.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

        22.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

V. DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

    23. Duomenų bazės valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Jis:

        23.1. priima sprendimus dėl duomenų bazės sudarymo;

        23.2. skiria Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją (-us), paveda jam (jiems) kontroliuoti Aprašo 22 punkte nurodytų duomenų surinkimą;

        23.3. nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams.

    24. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas:

        24.1. elektronine programa registruoja ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į grupę ir dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį, kopijas;

        24.2. renka Aprašo 22 punkte nurodytus duomenis;

        24.3. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

        24.4. kaupia ir atnaujina duomenų archyvą;

        24.5. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

        24.6. teikia informaciją Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

        24.7. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas duomenų bazės valdytojui;

        24.8. organizuoja duomenų bazės techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

    25. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo teisės:

        25.1. gauti Aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytus duomenis iš švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

        25.2. reikalauti, kad švietimo įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

    26. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

        26.1. pavestos tvarkyti duomenų bazės apsaugą;

        26.2. duomenų bazės funkcionalumą;

        26.3. duomenų patikimumą, kad duomenų bazėje tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

        26.4. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimą.

    27. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS DUOMENŲ BAZĖS DUOMENIMIS

    28. Duomenų bazės duomenų gavėjai yra Kauno miesto savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

    29. Aprašo 30 punkte nurodytos Kauno miesto savivaldybės institucijos turi teisę gauti duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

        29.1. švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

        29.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

    30. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į grupę, turi teisę:

        30.1. gauti duomenis apie švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

        30.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes;

        30.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

    31. Švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turi teisę gauti duomenis apie:

        31.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

        31.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

Informacija atnaujinta:

Close Menu