+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

Valstybinė švietimo strategija 2013 – 2022 m.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 

Švietimo įstatymo nr. i-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213, Vilnius

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)

Bendrąjį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, Vilnius

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą reglamentuojantys teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/isak-487 ,,Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo 

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai

2019 m. spalio 15 d. Nr. T- 454 sprendimas „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas” „Antikorupcinio elgesio kodeksas”  

„Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kauno lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas”prevencijos taisyklės 2023″

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu